Links

België | Algemeen

Erfgoed

Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België VZW
Uitgever van Historische Woonsteden & Tuinen. Deze vereniging zet zich in voor het behoud van het erfgoed en verdedigd de belangen van eigenaars van beschermde gebouwen.

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Archives d'Architectures XIXe et XXe en Communauté française Wallonie - Bruxelles
Overzicht van openbare en privé-archieven met betrekking tot architectuur uit de 19e en 20e eeuw in Brussel en Wallonië.

Archives d'Architecture moderne (AAM)
Geschiedenis van de architectuur en stedenbouw: onderzoek, publicaties, tentoonstellingen, beheer en ontsluiting van archiefcollecties, bibliotheek, documentatiecentrum, fototheek.

Archives de La Cambre-Architecture
De afdeling 'archives' van het Institut supérieur d'Architecture de la Communauté française - La Cambre beheert voornamelijk archieven van oudstudenten en docenten.

Het Rijksarchief in België
Federaal wetenschappelijk instituut verantwoordelijk voor de conservatie en ontsluiting van archiefdocumenten van openbare instellingen, notarissen en verschillende privéarchieven.

Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed - België
Bibliografische databank met meer dan 5.000 titels. Mogelijkheid tot opzoeken per auteur, titel, trefwoord en rubriek.

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
Beheert het 'gedrukte patrimonium' van België, alsook verschillende uitzonderlijke collecties: kaarten en plannen, muziek, zegels, handgeschreven manuscripten, muntstukken en medailles.

Studie- en Documentatiecentrum. Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
Onderzoek met betrekking tot oorlog en gewapende conflicten in de 20e eeuw. Verzameling en inventarissen van archieven, publicaties, dagbladen, beeldmateriaal, interviews, affiches, aanplakbiljetten en traktaten.

Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB)
Website van het Instituut dat maatschappelijk progressief, ecologisch en sociaalemancipatorisch erfgoed in België opspoort, bewaart en ontsluit.

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
Federale wetenschappelijke instelling voor de studie, conservatie en valorisatie van het Belgisch kunstpatrimonium, met een unieke, bijzonder rijke bibliotheek en fototheek (online toegankelijk).

Kunstgeschiedenis

Biografische Lexicon. Plastische kunst in België (ARTO)
Lexicon van meer dan 10.000 biografieën van beeldende kunstenaars met bibliografische verwijzingen en afbeeldingen; inleidende teksten over de geschiedenis van de schilderkunst, beeldhouwkunst en grafiek.

Interbellum vzw
Vereniging voor de studie van de vernieuwende creativiteit tussen de twee wereldoorlogen - Wetenschappelijke en socio-culturele vereniging.

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Liberaal archief vzw
Dit archief heeft als wetenschappelijke instelling tot doel het verzamelen, bewaren en ontsluiten van alle bronnenmateriaal over de liberale beweging in België van het begin van de 19e eeuw tot heden.

Sint-Lukasarchief vzw
Dit architectuurarchief zet zich in voor het verzamelen, bewaren/vrijwaren en ontsluiten van het stedenbouwkundig en architecturaal erfgoed in België.

Cartografie

Nationaal Geografisch Instituut (NGI)
Het NGI houdt de topo-geografische inventaris van België bij en produceert topografische kaarten.

Kabinetskaart Ferraris online
De digitale versie van Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1771-1778) door Joseph Jean François graaf de Ferraris.

Architectuur

Jacques Dupuis
Website gewijd aan het oeuvre van Jacques Dupuis, een van de grootste naoorlogse architecten van België.

Internationaal Centrum voor Stad, Architectuur en Landschap (CIVA)
Promotie voor de architectuur. Tentoonstellingen, tentoonstellingsruimte, publicaties, bibliotheken, documentatiecentrum en archief. Het CIVA is partner van het Gaudi-programma.

Société centrale d’Architecture de Belgique (SCAB)
Website van de Société Centrale d’Architecture de Belgique, de oudste professionele beroepsvereniging voor architecten in België.

Museum

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Website van een van de grootste museuminstellingen van België. Een van de grootste en meest verscheiden kunstcollecties van België. Kunstschatten en objecten van de prehistorie tot op heden en uit alle continenten.

België | Brussel

Monumenten en Landschappen

Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bescherming van het onroerend erfgoed. Beheer van de restauraties van het beschermd erfgoed. Opgravingen en archeologisch erfgoed. Informatie en sensibilisering (Open Monumentendagen, tentoonstellingen, publicaties, ...)

Inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Rijke databank met ongeveer 5600 bomen, voorzien van synthese per soort en per gemeente. Informatiebron voor wetenschappers en liefhebbers van stadsgroen.

Het register van het beschermd erfgoed
Lijst van de beschermde gebouwen, bomen en landschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Koninklijke Commisie voor Monumenten en Landschappen
De Commissie geeft voornamelijk advies inzake beschermingvoorstellen en bouwaanvragen voor al dan niet beschermd erfgoed.

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Bibliotheek René Pechère
Behoud, beheer en ontsluiting van archieven en bibliografische bronnen betreffende tuin- en landschapsarchitectuur. Organiseren ook conferenties en tentoonstellingen.

Biblioteca Bruxellensis
webservice voor het opzoeken en raadplegen van oude en kostbare documenten met betrekking tot de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Archives d'Architectures XIXe et XXe en Communauté française Wallonie - Bruxelles
Overzicht van openbare en privé-archieven met betrekking tot architectuur uit de 19e en 20e eeuw in Brussel en Wallonië.

La Fonderie, centre d'histoire industrielle et sociale de la région bruxelloise asbl
La Fonderie organiseert tijdelijke tentoonstellingen in het museum over de industrie en het werk, geleide wandelingen, beschikt over een documentatiecentrum en publiceert Cahiers de La Fonderie.

Museum

Victor Hortamuseum
De persoonlijk woning met atelier van de architect Victor Horta te Sint-Gillis is sinds 1969 een museum. Het museum herbergt een rijk archief en stelt meubilair tentoon uit verschillende gebouwen van de meester.

Charliermuseum
Een herenhuis uit de 19e eeuw werd herschapen tot museum: rijke salons met meubelen en sierkunstvoorwerpen in Louis XV-, Louis XVI- en Empirestijl, wandtapijten, tapijten, porselein, zilverwerk...

Het Cauchiehuis
De persoonlijke woning van de sgraffitokunstenaar en architect Paul Cauchie uit 1905. Dit merkwaardige gebouw in art nouveau is vandaag een museum.

Erfgoed

European Cultural Landscape Itinararies (ECLI)
Deze website biedt een overzicht van de belangrijkste tuinen en parken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussel art nouveau
Historisch overzicht van het art-nouveau-erfgoed in Brussel met informatie over tentoonstellingen, musea, geleide bezoeken en conferenties, restauraties, iconografie, enz.

Bruxelles. Vivre l'Art Nouveau
Art nouveau erfgoed in Brussel: tentoonstellingen en andere evenementen, informatie over architecten en de belangrijkste gebouwen, wandelingen, enz.

Brussels Remembers
Engelstalige website met de inventaris van openbare monumenten, beelden, fonteinen en herdenkingsplaten te Brussel. Voorzien van korte historische schets en foto's.

Sculpture publique en Belgique
Franstalige website met een inventaris van de beeldhouwkunst in openbare ruimte te Brussel en elders in België.

Brussel '50 '60
Een virtuele tentoonstelling die u rondleidt door de architectuur van de jaren 1950 en 1960 in Brussel, een boeiend stuk erfgoed van een onvermoede rijkdom.

Drukkingsgroepen of culturele verenigingen

Disturb vzw
Disturb is een pluriform collectief dat debatten organiseert over architectuur en stedenbouw in Brussel met aandacht voor participatie, architecturale kwaliteit en het naoorlogs erfgoed.

Voir et Dire Bruxelles asbl
Groepeert vijf verschillende verenigingen die het cultureel toerisme in Brussel en België promoten door het organiseren van geleide wandelingen en evenementen zoals de art nouveau biënnale.

Arkadia.be asbl
Franstalige organisatie van geleide wandelingen, lezingen en animaties voor jong en oud ter promotie van het erfgoed en de kunst in België en Brussel.

Itinéraires asbl
Itinéraires is sinds 1986 actief in het cultureel toerisme en organiseert geleide bezoeken en wandelingen, animaties voor jong en oud, seminaries en team building in Brussel, België en het buitenland.

Babbelbus vzw
Originele, passierijke en gezellige ontdekkingen van Brussel (te voet of per autocar).

Pro Velo vzw
Pro Velo promoot de fiets als ultiem vervoermiddel in stad en laat je de stad ontdekken per fiets via georganiseerde fietsroutes langsheen het Brussels erfgoed.

De Stadswinkel vzw
Verstrekt advies betreffende renovatie, energiebesparing en vernieuwbare energie. Tips over isolatie, onderhoud en conservatie van het erfgoed.

Atelier de Recherche et d'Action Urbaines asbl (ARAU)
Sinds 1969 mobiliseert, informeert en alarmeert deze actiegroep de Brusselaars over wat in hun stad op stedenbouwkundig en architecturaal vlak gebeurt of juist niet.

Cartografie

Geoloc - Brussels Adress Geo-Localization Engine
GIS-applicatie die de gebruiker toelaat om op eenvoudige wijze adressen en plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te lokaliseren op kaart.

Atlas van het Onroerend vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inventaris van het onroerend vastgoed in bezit van de overheid, gemeenten, OCMW, para-regionalen en van de drie gemeenschapscommissies in Brussel.

Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)

Website gewijd aan het ruimtelijk bestemmingsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

HemelsBrussel
De oude luchtfoto's zijn afkomstig van verschillende overzichten, waarvan sommige werden samengevoegd om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de Brusselse agglomeratie in elke periode.

België | Wallonië

Monumenten en Landschappen

DGO4
Website van de Algemene Directie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting,Erfgoed en Energie van de Waalse overheid.

Département du Patrimoine de la DGO4
Bescherming van monumenten en landschappen. Beheer van de restauraties van het beschermd erfgoed. Opgravingen en archeologisch erfgoed.

Institut du Patrimoine wallon (IPW)

Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF)

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Mundaneum

Cartografie

Portail Cartographique de la Région Wallone

Le patrimoine cartographique de Wallonie

Erfgoed

Journées du Patrimoine en Wallonie

Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles VZW

Drukkingsgroepen of culturele verenigingen

Art & Fact

Architectuur

Liège années 60
Rondleiding door de architectuur en stedenbouw van de jaren 1950 tot 1970 in Luik.

België | Vlaanderen

Monumenten en Landschappen

Onroerend erfgoed
De website bundelt de informatie van vier overheidsdiensten en vier door de overheid gesubsidieerde vzw’s, die zich bezighouden met de zorg voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)
Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) is de wetenschappelijke instelling die het Vlaams onroerend erfgoed onderzoekt en inventariseert en de resultaten daarvan ontsluit.

Inventaris Onroerend Erfgoed

Digitale toegangspoort tot diverse inventarissen van het VIOE, waaronder die van het bouwkundig en van het wereldoorlogerfgoed in Vlaanderen. Databank met verschillende zoekmogelijkheden. Achtergrondinformatie over de inventarisatie.

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)
De VVBAD ondersteunt de medewerkers van bibliotheken, archieven en documentatiecentra zodat zij op professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen.

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw - Vlaanderen-Brussel (VVIA)
VVIA is een onafhankelijke platform voor studie, behoud en ontsluiting van het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC)
Het KADOC verzamelt en ontsluit erfgoed m.b.t. religie, cultuur en samenleving en dit vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot heden en binnen zijn Belgische en internationale context.

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa)
Het CVAa stelt alles in het werk om archieven over de gebouwde omgeving beter te beheren; zij verzamelt en verspreidt informatie, zet het belang van architectuurarchieven in de kijker en coördineert.

VIOE beeldbank

Collectie van duizenden foto's van het bouwkundige en landschappelijk erfgoed dat Vlaanderen rijk is. Bevat eveneens reproducties van tekeningen, plannen en schilderijen.

Archiefbank Vlaanderen

Sinds 2005 brengt Archiefbank informatie samen over de Vlaamse private archieven in een online databank. Archiefbank toont niet de archiefdocumenten zelf, maar wel de weg ernaar toe.

Architectuur

Stad en architectuur vzw
Stad en Architectuur brengt hedendaagse architectuur onder de aandacht. De vereniging richt zich tot al wie belangstelling heeft in architectuur via debatten, lezingen, tentoonstellingen.

Vlaams architectuurinstituut (VAi)
Het VAi is het steunpunt voor eigentijdse architectuur dat zowel een breed publiek als professionelen, onderzoekers, de media en de overheid wil sensibiliseren voor kwalitatieve, eigentijdse architectuur.

Architectuur in Gent - art deco en modernisme
170 bekende en minder bekende moderne gebouwen in Gent van de jaren 1920 tot de jaren 1970.

Erfgoed

Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Voorkomen is beter dan genezen. Monumentenwacht ondersteunt eigenaars-beheerders van erfgoed (gebouwen, interieurs, roerend erfgoed,...) met advies over onderhoud en preventieve conservering.

Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen

De Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed wil een overzicht bieden van de kennis, de hiaten en de actuele onderzoeksvragen met betrekking tot het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Cartografie

Agentschap voor Geografische informatie Vlaanderen
Deze website biedt verschillende cartografische diensten aan voor Vlaanderen en Brussel zoals orthofoto's, geografische beleidsinformatie en andere geografische webapplicaties.

Archeologie

ArcheoNet Vlaanderen
Nieuws- en portaalsite over archeologie in Vlaanderen. Via deze website blijft zowel de professionele archeoloog als de geïnteresseerde leek steeds op de hoogte van de Vlaamse archeologie.

Centrale Archeologische inventaris van Vlaanderen
Databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. Verschaft het publiek een mooi overzicht van de archeologie in Vlaanderen.

Frankrijk

Monumenten en Landschappen

Centre des Monuments nationaux

Mérimée - Patrimoine architectural

Drukkingsgroepen of culturele verenigingen

Association des journalistes du patrimoine

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Patrimoine numérique

PatrImages

Beeldbank van de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur met meer dan 100.000 foto's van historische monumenten, archeologische vondsten en restauratiewerven.

Nederland

Monumenten en Landschappen

rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten

Monumentenwacht Nederland

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Erfgoedhuis Nederland

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (F.I.E.N.)

Duitsland

Monumenten en Landschappen

Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Philipps-Universitat Marburg. Bildarchiv Foto Marburg

Verenigd Koninkrijk

Monumenten en Landschappen

English Heritage

Canada

Monumenten en Landschappen

Réseau canadien d'information sur le patrimoine

Quebec Religious Heritage Foundation

Vieux Montreal

Internationaal

Erfgoed

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

1001wonders.org

Docomomo International

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)

Réseau art nouveau network

European Council - Europeran heritage network

Archieven, bibliotheken, documentatiecentra en beeldbanken

Architectural Archives in Europe