De Spreeuwstraat is een korte straat die de Reper-Vrevenstraat verbindt met de Heizelstraat.

Ze werd net vóór de Eerste Wereldoorlog aangelegd en kreeg haar naam van het gemeentebestuur van Laken op 15.09.1914. Na de aanhechting van de gemeente door Brussel werd de naam – een verwijzing naar een vogelsoort die heel courant voorkomt in de hoofdstad – op 03.10.1921 door het College van de Stad bekrachtigd. Het tracé van de straat stemt grosso modo overeen met een gedeelte van een oude weg, de Kelder wegel.

De straat werd hoofdzakelijk van eind jaren 1910 tot begin jaren 1930 bebouwd, met huizen in overwegend eclectische stijl. Vermelden we, aan pare zijde, achtergebouwen op nr. 90 Heizelstraat, die van vóór de aanleg van de straat dateren en uitspringen t.o.v. haar rooilijn.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/AR straten, doos 72-78, cote 78, nr.29 (15.09.1914).


Publicaties en studies
VAN KRIEKINGE, D., Essai de toponymie laekenoise, Laken, 1995, s. p.

VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p. 1743.